Privacyverklaring

 

Laatst geactualiseerd:16-04-2022.

 

Bedrijfsgegevens

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website. Deze website is het eigendom van WildeBomen, gevestigd onder KVK-nummer: 85263044. Als eigenaar is WildeBomen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven indeze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WildeBomen kan persoonsgegevens over u verwerken, dit kan wanneer u gebruik maakt van diensten van WildeBomen, en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt bij het gebruik van het contactformulier op de website. In dit geval gebruikt WildeBomen mogelijk de volgende gegevens:

 

-      Uw voor- en achternaam

-      Uw e-mailadres

 

Waarom deze gegevens nodig zijn


WildeBomen verwerkt uw persoonsgegevens om op uw verzoek contact op te kunnen nemen per e-mail en/of per telefoon om u vrijblijvend van verdere informatie te voorzien.

 

Daarnaast kan WildeBomen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. In dit geval zullen u gegevens gebruikt worden voor een juiste facturering en het contact over de opdracht.

 

Hoe lang WildeBomen uw gegevens bewaart

 

WildeBomen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiserenwaarvoor uw gegevens worden verzameld. In elk geval zal WildeBomen uw gegevens niet langer bewaren dan één jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand komt, zal WildeBomen uw gegevens zo lang bewaren als de overeenkomst loopt, en maximaal één jaar na afloop daarvan, of langer indien noodzakelijk om aan wettelijke eisen te voldoen.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WildeBomen.

Indien u zichwilt beroepen op dit recht kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vankemenade@wildebomen.nl.

 

Delen met anderen

 

WildeBomen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

WildeBomen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

WildeBomen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jongerzijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. WildeBomen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. WildeBomen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat WildeBomen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vankemenade@wildebomen.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

 

 

Beveiliging

 

WildeBomen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WildeBomen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De oplossing ligt in

Genetische variatie

Verandering in klimaat en milieu

Doorgeschoten lindehakhout in het Savelsbos
Doorgeschoten Lindehakhout in het Savelsbos
Klimaatverandering is van alle tijden. Het proces gaat nu veel sneller. Boom- en struiksoorten hebben zich altijd van zuid naar noord en andersom verspreid. Hiervoor zijn ecologische corridors met natuurlijke begroeiing nodig waardoor wilde soorten zich kunnen verplaatsen. Infrastructuur, bebouwing en gebieden met intensieve landbouw vormen obstakels.

Hier ligt een probleem. Natuurlijk bos in Nederland is zeer schaars. Wilde bomen en struiken groeien in minder dan 3% van het totale areaal van bossen en landschapselementen, bestaande uit bomen en struiken, in Nederland. En ook op deze plekken is slechts een deel van het oppervlakte begroeid met wilde (autochtone) bomen en struiken. Aangeplante bomen met een andere herkomst, houtteeltsoorten en invasieve exoten hebben vaak de overhand.

De ruimte voor het opschuiven van klimaatgordels wordt daardoor klein. Simpelweg aanplant van bos lost dit niet op. Het groter maken van de natuurlijke populatie met de juiste genetische achtergrond levert wél een cruciale bijdrage. Elke natuurbeheerder kan een deelvan de oplossing zijn.

Juist het behoud en de uitbreiding van het wilde genetische erfgoed van bomen en struiken is klimaatslim.

Natuurlijke weerbaarheid door genetische variatie

Geknotte zomereiken op de Grebbeberg
Geknotte Zomereiken op de Grebbeberg
Genetische variatie is de motor van de evolutie. Genetische variatie binnen een populatie maakt die weerbaar voor veranderingen in klimaat en milieu. Een deel van de populatie kan beter aangepast zijn en daardoor overleven onder nieuwe omstandigheden. Daarvoor is het nodig dat een populatie groot genoeg is, want in een natuurlijke populatie is elk individu een beetje verschillend. Bij aangeplante bomen is de variatie veel minder groot. Gangbare bomen en struiken zijn geselecteerd op eigenschappen die voor de mens waardevol zijn zoals een rechte stam en snelle groei. Bij deze selectie is een groot deel van de natuurlijke variatie en dus het aanpassingsvermogen verloren gegaan. Dergelijke bomen staan in 97 % van het Nederlandse bos.